Klachten

Klachten pakken wij serieus op bij prospects at work. Wij zijn aangesloten bij het klachtenportaal zorg. Zij zijn een onafhankelijke instantie die klachten oppakken en een luisterend oor bieden. Het is belangrijk om kwalitatieve, onafhankelijke ondersteuning te krijgen.

Wil je een klacht indienen? Dan kun je de volgende stappen ondernemen:

  1. Bespreek de onvrede of klacht met ons. Wij zijn er om je te helpen en doen dat graag!
  2. Komen we er samen niet uit? Dan kun je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl. Je kunt ook op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier invullen.

Klachtenprocedure stap voor stap (met dank aan klachtenportaalzorg):

  1. De cliënt of diens vertegenwoordiger wendt zich met ongenoegen eerst tot de zorgaanbieder om tot een informele oplossing te komen. Als het prettiger is hier ondersteuning bij te krijgen, kan de cliënt of diens vertegenwoordiger ondersteuning door een klachtenfunctionaris aanvragen bij Klachtenportaal Zorg;
  2. Zowel u als uw cliënt kunnen verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg;
  3. Als uw cliënt en u niet samen tot een oplossing kunnen komen, of als uw cliënt zich niet rechtstreeks tot u wil of kan wenden, kan hij of zij een klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg door het klachtenformulier in te vullen;
  4. Dan volgt de bemiddelingsfase. U heeft, na schriftelijke indiening van de klacht, 6 weken om te komen tot een oplossing. In deze periode vinden bemiddelingsgesprekken plaats met een ervaren en onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg, uw cliënt en u. Uw cliënt ontvangt als resultaat van u een onderbouwd oordeel over de klacht, waarin u uw visie uiteen zet. Zo staat er in welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen;
  5. Deze termijn van 6 weken mag nog eens worden verlengd met 4 weken. U brengt uw cliënt daarvan op de hoogte, met onderbouwing van de reden;
  6. Een tweede verlenging is mogelijk als dat nodig is om tot een oplossing voor de klacht te kunnen komen, bijvoorbeeld als er is afgesproken een bemiddelingstraject (mediation) te volgen. Maar ook als de zorgaanbieder meer tijd nodig heeft om met een goede oplossing te komen. Deze verlenging is mogelijk als beide partijen daarmee akkoord gaan. De meeste klachten worden in deze fase tot een goed einde gebracht. Klachtenportaal Zorg handelt 90% van de binnengekomen zaken naar tevredenheid af voor beide partijen tijdens de bemiddelingsfase;
  7. Als uw cliënt niet tevreden is over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag hij of zij de klacht laten voorleggen aan de erkende Geschillencommissie KPZ;
  8. De erkende geschillencommissie neemt uw oordeel mee in de behandeling. De geschillencommissie onderzoekt de situatie en doet een bindende uitspraak. Hieraan moeten beide partijen zich aan houden. Daarnaast kent de geschillencommissie eventueel een schadevergoeding toe.
Facebook
LinkedIn